Saturday, August 14, 2010

Nippon Shojo Top 20 : Part 3:

Nippon Shojo Top 20 Part 2

Nippon Shojo Top 20 : Part 1

Red wine anyone??

Some bijin for you.

Do you wanna eat Xiao Long Pao or Daibao???